Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI IZPOLNJEVANJA FINANČNIH OBVEZNOSTI DO

ŠPORTNEGA DRUŠTVA GIB LJUBLJANA ŠIŠKA

 

Splošno

Ti splošni pogoji podrobneje določajo finančne obveznosti članov društva, ki so opredeljene v 13. členu društvenih pravil Športnega društva GIB Ljubljana Šiška.
Ti splošni pogoji določajo finančne obveznosti med izvajalcem, Športnim društvom GIB Ljubljana Šiška, Drenikova 32, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI70857636, matična številka: 5135206000 (v nadaljevanju »izvajalec«) in članom društva (v nadaljevanju »plačnik«), ki podpiše pristopno izjavo Športnega društva GIB Ljubljana Šiška. Plačnik je lahko član društva ali njegov zakoniti zastopnik (starš oz. skrbnik).

Članarina

Letno članarino plačnik plača v enkratnem znesku na podlagi računa.

Vadnina

Vadba je omogočena samo članom društva s podpisano Izjavo o pristopu k programu vadbe.
Vadnino plačnik plača v enkratnem znesku za celo leto programa vadbe ali pa svoje obveznosti plačuje mesečno.
V primeru plačila vadnine v enkratnem znesku, plačnik poravnava vadnino na podlagi računa.
V primeru mesečnega plačevanja vadnine, plačnik ob oddaji Izjave o pristopu k programu vadbe odda tudi SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev v korist izvajalca, pri čemer se bremenitev plačnika izvaja med 15. in 20. v mesecu za tekoči mesec, poleg tega pa se za vsak mesec izda tudi račun.
Odstop plačnika od programa vadbe
Odstop plačnika je možen samo na podlagi izjave v pisni obliki, ki služi kot zahtevek za vračila preplačil.

Sezona vadbe traja od vključno 1. septembra do vključno 30. junija oziroma do vključno 31. avgusta v programih perspektivnega in tekmovalnega športa.
Letne članarine se v primeru odstopa plačnika od programa vadbe ne vrača.
V primeru plačane vadnine v enkratnem znesku, se v primeru odstopa od programa vadbe do vključno 5. novembra plačniku povrne 70% vplačane vadnine, v primeru odstopa od programa vadbe od 6. novembra do vključno 5. februarja se plačniku povrne 40% vplačane vadnine, v primeru odstopa od programa vadbe po 5. februarju pa se vadnina ne vrača.
V primeru mesečnega plačevanja vadnine, se v primeru odstopa od programa vadbe do vključno 5. novembra, plačniku zaračunata samo vadnini za september in oktober, v primeru odstopa od programa vadbe od 6. novembra do vključno 5. februarja, se plačniku zaračunajo vadnine za september, oktober, november, december in januar, v primeru odstopa od programa vadbe po 5. februarju, pa se plačniku zaračunajo vadnine za celotno sezono.

Odsotnost na vadbah

V primeru plačane vadninev enkratnem znesku plačnik kljub morebitni odsotnosti na vadbah iz kakršnihkoli razlogov ni upravičen do kakršnihkoli povračil iz naslova že plačane vadnine.

V primeru mesečnega plačevanja vadnine je v primeru bolezni ali poškodbe, ki traja dlje od dveh tednov, plačnik upravičen do znižanje zneska vadnine za naslednji mesec. Izvajalec v tem primeru plačniku zniža znesek vadnine za naslednji mesec procentualno glede na trajanje odsotnosti v tekočem mesecu, toda izključno na podlagi pravočasno dostavljenega zdravniškega opravičila:
• pri več kot 2-tedenski upravičeni odsotnosti se plačniku v naslednjem mesecu obračuna 60% vadnine.
• pri več kot 3-tedenski upravičeni odsotnosti se plačniku v naslednjem mesecu obračuna 40% vadnine.
• pri več kot 4-tedenski upravičeni odsotnosti se plačniku v naslednjem mesecu obračuna 20% vadnine.
V primeru, da je sezona vadbe končana in se zato vadnin za tekočo sezono ne zaračunava več, znižanje zneska vadnine v naslednjem mesecu ni mogoče in zato plačnik ni upravičen do povračila iz naslova odsotnosti.

Odpoved vadb

Letne članarine se v primeru odpovedi vadb iz kakršnihkoli razlogov ne vrača.
V primeru odpovedi vadb s strani izvajalca, ki niso povezane z višjo silo (ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti), je plačnik upravičen do 100% povrnitve že plačanih vadnin.

V primeru odpovedi vadb zaradi višje sile (zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva izvajalca, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti) je plačnik upravičen do 70% povrnitve že plačanih vadnin.

 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani

 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.gib-sport.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS, mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.gib-sport.com, ki ga upravlja Športno društvo GIB Ljubljana Šiška (v nadaljevanju tudi ponudnik), Drenikova 32, 1000 Ljubljana, matična številka 5135206000, ID za DDV 70857636, ki zagotavlja uporabo trampolin parka Super Jump GIB (v nadaljevanju trampolin park) in drugih športnih prostorov. Svojim uporabnikom ponuja karto za storitve (uporaba trampolin parka in drugih športnih prostorov, izvedba rojstnodnevne zabave) ter blago, ki je v povezavi z dejavnostjo podjetja. Tako je ŠD GIB ponudnik storitev in blaga, ki ju kreira sam.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani www.gib-sport.com, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med ponudnikom, kupcem storitev, ter izvajalci storitev.

Z vpisom podatkov v sistem spletne strani obiskovalec postane uporabnik in na ta način pridobi pravico do nakupa. Obiskovalec z vpisom podatkov potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Ponudnik bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, za zbiranje in obdelovanje za namene članstva portala društva ŠD GIB, ter v primeru da se uporabnik s tem strinja, tudi za obveščanja o novostih in storitvah ter neposredno trženje.

Z uporabo spletne strani www.gib-sport.com uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

ŠD GIB si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.gib-sport.com, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.gib-sport.com je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vse gradivo na spletni strani www.gib-sport.com je v lasti družbe ŠD GIB ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja ponudnika je strogo prepovedano. Ponudnik lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega ponudnik po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Ponudnik preko spletne strani www. gib-sport.com zbira osebne podatke uporabnikov spletne strani. Ponudnik kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

 • Podatkov o uporabnikih spletne strani nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
 • Osebne podatke uporabniki spletne strani oddajo ponudniku prostovoljno.
 • Zbiramo in obdelujemo samo osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo storitve in obveščanja ter se izogibamo pretiranemu zbiranju osebnih podatkov.
 • Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
 • Osebne podatke hranimo samo dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani oziroma do preklica privolitve uporabnika.
 • Uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
 • Pridržujemo si pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
 • Osebnih podatkov uporabnikov spletne strani ponudnik ne bo javno izpostavil brez njihovega soglasja.
 • Zavezujemo se k trajnemu varstvu vseh osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani.
 • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
 • Pravila o varstvu osebnih podatkov spreminjamo in dopolnjujemo v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

Ponudnik zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

V primeru pošiljanja vprašanja oziroma povpraševanja ponudniku preko obrazca se vneseni osebni podatki uporabijo izključno za pošiljanje odgovora na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje preko elektronskega sporočila v e-poštni predal ponudnika in stranka svojo privolitev izrazi s pritiskom na gumb za pošiljanje.

Na vseh ostalih spletnih obrazcih, ki vključujejo oddajo osebnih podatkov, so privolitve navedene kot izbirna polja in stranka svojo privolitev izrazi z označitvijo privolitve. Izražena privolitev se upošteva ob potrditvi spletnega obrazca.

Privolitve, ki vključujejo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, so obvezne za potrditev spletnega obrazca.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki spletne strani, ponudnik ne odgovarja.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili zbrani in za katerega ima privolitev posameznika.

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine bomo uporabili izključno za potrebe izpolnjevanje njihovih naročil oziroma rezervacij (pošiljanje obvestil po e-pošti ob vsaki spremembi statusa naročila oziroma rezervacije, npr. ob oddaji naročila oziroma rezervacije, ob prejetem plačilu, ob odpošiljanju blaga...; dostava, pošiljanje računa, izpolnjevanje reklamacij, uveljavljanje garancije, ipd. povezano z naročilom oziroma rezervacijo).

Osebne podatke uporabnikov, ki so privolile v prejemanje e-novic, bomo uporabili izključno za obveščanje po e-pošti, največ štirikrat mesečno.

Osebne podatke uporabnikov, ki nam na spletni strani preko obrazca oddajo vprašanje oziroma povpraševanje, bomo uporabili izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov Športno društvo GIB Ljubljana Šiška, Drenikova 32, 1000 Ljubljana po pošti, elektronski pošti na info@gib-sport.com ali na telefon +386 (0) 30 312 804.

Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od e-novic

Od prejemanja e-novic po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov podjetja, po telefonu ali osebno na naslovu podjetja.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

 

POGOJI PRODAJE IN KORIŠČENJA KART

 

Uporabnik postane kupec ob nakupu karte. V tem trenutku se med podjetjem ŠD GIB in kupcem ustvari t.i. pogodba na daljavo.

Pogodba sklenjena na daljavo, je po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Kupec lahko na spletni strani www.gib-sport.com oz. recepciji kupi karte za uporabo trampolin parka Super Jump GIB ali za izvedbo rojstnodnevne zabave v ŠD GIB, Drenikova 32, 1000 Ljubljana ter za ostalo blago. Kupec lahko karto oz. blago tudi podari, v tem primeru navede pod opombe pri plačilu Ime in Priimek obdarjene osebe. Prav tako mora v primeru da kupec karto podari, napisati plačnikovo polno ime in polno ime osebe kateri je karto podaril na www.gib-sport.com. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno ...), ponudnik ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Karta začne veljati z dnem plačila na TRR trgovca oz. na dan rezerviranega termina. Kupec in ponudnik se lahko dogovorita o veljavnosti tako, da kupec svojo prošnjo o drugačnem začetku veljavnosti karte pošlje na www.gib-sport.com. Ponudnik mu mora svojo odločitev sporočiti v roku 8 dni od prejetja prošnje.

Kupec pred nakupom karte za uporabo trampolin parka in za izvedbo rojstnodnevne zabave preveri razpoložljivost prostih mest v izbranem terminu. V kolikor kupec termina ne rezervira, mu izvajalec storitve zavrne vstop v trampolin park. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi in lastni presoji kadarkoli spremeni urnik poslovanja ŠD GIB ter spremeni urnik obratovanja trampolin parka oz. doda ali odvzame posamezne termine. Vstop v trampolin park je mogoč le na polne ure, ki so navedene na www.gib-sport.com, izvedbe rojstnodnevnih zabav pa glede na seznam razpisanih terminov.

Karte so vezane na predhodno rezerviran termin. Vsi pogoji in namen posameznih kart in blaga so navedeni na www.gib-sport.com. Kupec se predhodno pri trgovcu storitve pozanima, kaj kakšna karta nudi.

Uporabnikom spletne storitve je trgovec dolžan nuditi storitve pod enakimi pogoji, kot svojim članom. To vključuje vse poslovne odločitve katere sprejme izvajalec do svojih strank (delovni čas, razpoložljivost prostorov, vrsto in število storitev, spremljevalne storitve, upoštevanje hišnega reda, ipd). V primeru suma, da uporabnik storitve ne upošteva splošnih pogojev, mu ponudnik ne sme dovoliti uporabe trampolin parka. Vsak uporabnik pa uporablja trampolin park na lastno odgovornost. V primeru poškodbe v trampolin parku, lahko ponudnik uporabniku nudi prvo pomoč ter v primeru hujših poškodb pokliče urgentno pomoč.

Vsi uporabniki trampolin parka Super Jump GIB morajo ob prvem vstopu podpisati Super Jump Gib izjavo. Prav tako se morajo držati naslednjih pravil:

 • Super Jump Gib trampoline lahko uporabljajo samo osebe v dobri fizični pripravljenosti, primerni za aktivnosti v Super Jumpu Gib-i, in brez zdravstvenih težav, ki bi lahko onemogočale varno uporabo trampolinov.
 • Uporaba Super Jump Gib trampolinov je prostovoljna.
 • Uporaba Super Jump Gib trampolinov poteka na lastno odgovornost skakalca oziroma njegovega starša ali odgovorne osebe in Športno društvo Gib Ljubljana Šiška, Drenikova ulica 31, 1000 Ljubljana ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru morebitnih poškodb.
 • Zaradi varnosti je skakanje v trampolin parku možno le s Super Jump nogavicami. Nošenje navadnih nogavic (brez anti-slipa) zmanjša zmožnost oprijema, poveča možnost zdrsa in s tem poveča možnost poškodb.
 • Uporaba Super Jump Gib trampolinov je lahko glede na predznanje skakalcev nepredvidljiva in zato prinaša s seboj tudi tveganja.
 • Tudi vse druge aktivnosti v trampolin parku (igra dodgeball-a, igra košarke, skakanje v jamo s penami in vse ostale športne aktivnosti) so lahko tvegane.
 • Ob neupoštevanju pravil lahko supervizor skakalca odstrani iz trampolin parka.