Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.gib-sport.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.gib-sport.com, ki ga upravlja Športno društvo GIB Ljubljana Šiška (v nadaljevanju tudi ponudnik), Drenikova 32, 1000 Ljubljana, matična številka 5135206000, ID za DDV 70857636, ki zagotavlja uporabo trampolin parka Super Jump GIB (v nadaljevanju trampolin park) in drugih športnih prostorov. Svojim uporabnikom ponuja karto za storitve (uporaba trampolin parka in drugih športnih prostorov, izvedba rojstnodnevne zabave) ter blago, ki je v povezavi z dejavnostjo podjetja. Tako je ŠD GIB ponudnik storitev in blaga, ki ju kreira sam.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani www.gib-sport.com, pravice uporabnika in kupca ter poslovni odnos med ponudnikom, kupcem storitev, ter izvajalci storitev.

Z vpisom podatkov v sistem spletne strani obiskovalec postane uporabnik in na ta način pridobi pravico do nakupa. Obiskovalec z vpisom podatkov potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Ponudnik bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo, za zbiranje in obdelovanje za namene članstva portala društva ŠD GIB, ter v primeru da se uporabnik s tem strinja, tudi za obveščanja o novostih in storitvah ter neposredno trženje.

Z uporabo spletne strani www.gib-sport.com uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

ŠD GIB si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.gib-sport.com, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.gib-sport.com je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik pa si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vse gradivo na spletni strani www.gib-sport.com je v lasti družbe ŠD GIB ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja ponudnika je strogo prepovedano. Ponudnik lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega ponudnik po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • ime in priimek obdarjene osebe;
  • naslov;
  • mobilno telefonsko številko;
  • mobilno telefonsko številko obdarjene osebe;
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • rojstni datum;
  • geslo v šifrirani obliki.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), ponudnik ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Ponudnik ima za izvedbo in tehnično podporo storitev pogodbene partnerje, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov uporabnikov. Z vsemi partnerji ima ponudnik sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jasno določa varovanje osebnih podatkov. Vsak pogodbeni partner ponudnika se tako zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov za katere bo na kakršenkoli način izvedeli v času sodelovanja s ponudnikom varoval in jih obravnaval kot zaupne podatke, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju pogodbe.

Pod nobenim pogojem ŠD GIB in kateri koli njegov pogodbeni partner, ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. Ponudnik pa posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno stran, kot tudi ob nakupu storitev in blaga, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, ki ni v zvezi s poslovanjem ŠD GIB. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno stran in lahko prekličejo svojo registracijo preko elektronske pošte ponudnika info@gib-sport.com. Za veljavne preklice registracij štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov varoval tudi v primeru preklica registracije.


POGOJI PRODAJE IN KORIŠČENJA KART

Uporabnik postane kupec ob nakupu karte. V tem trenutku se med podjetjem ŠD GIB in kupcem ustvari t.i. pogodba na daljavo.

Pogodba sklenjena na daljavo, je po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Kupec lahko na spletni strani www.gib-sport.com oz. recepciji kupi karte za uporabo trampolin parka Super Jump GIB ali za izvedbo rojstnodnevne zabave v ŠD GIB, Drenikova 32, 1000 Ljubljana ter za ostalo blago. Kupec lahko karto oz. blago tudi podari, v tem primeru navede pod opombe pri plačilu Ime in Priimek obdarjene osebe. Prav tako mora v primeru da kupec karto podari, napisati plačnikovo polno ime in polno ime osebe kateri je karto podaril na www.gib-sport.com. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), ponudnik ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Karta začne veljati z dnem plačila na TRR trgovca oz. na dan rezerviranega termina. Kupec in ponudnik se lahko dogovorita o veljavnosti tako, da kupec svojo prošnjo o drugačnem začetku veljavnosti karte pošlje na www.gib-sport.com. Ponudnik mu mora svojo odločitev sporočiti v roku 8 dni od prejetja prošnje.

Kupec pred nakupom karte za uporabo trampolin parka in za izvedbo rojstnodnevne zabave preveri razpoložljivost prostih mest v izbranem terminu. V kolikor kupec termina ne rezervira, mu izvajalec storitve zavrne vstop v trampolin park. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi in lastni presoji kadarkoli spremeni urnik poslovanja ŠD GIB ter spremeni urnik obratovanja trampolin parka oz. doda ali odvzame posamezne termine. Vstop v trampolin park je mogoč le na polne ure, ki so navedene na www.gib-sport.com, izvedbe rojstnodnevnih zabav pa glede na seznam razpisanih terminov.
Karte so vezane na predhodno rezerviran termin. Vsi pogoji in namen posameznih kart in blaga so navedeni na www.gib-sport.com. Kupec se predhodno pri trgovcu storitve pozanima, kaj kakšna karta nudi.

Uporabnikom spletne storitve je trgovec dolžan nuditi storitve pod enakimi pogoji, kot svojim članom. To vključuje vse poslovne odločitve katere sprejme izvajalec do svojih strank (delovni čas, razpoložljivost prostorov, vrsto in število storitev, spremljevalne storitve, upoštevanje hišnega reda, ipd). V primeru suma, da uporabnik storitve ne upošteva splošnih pogojev, mu ponudnik ne sme dovoliti uporabe trampolin parka. Vsak uporabnik pa uporablja trampolin park na lastno odgovornost. V primeru poškodbe v trampolin parku, lahko ponudnik uporabniku nudi prvo pomoč ter v primeru hujših poškodb pokliče urgentno pomoč.

Vsi uporabniki trampolin parka Super Jump GIB morajo ob prvem vstopu podpisati vpisni list. Prav tako se morajo držati naslednjih pravil:

1. Treniramo v čisti športni opremi (obvezna uporaba hlač ter majice v celotnem objektu).
2. Pazimo na red in čistočo.
3. V trampolin parku sezujemo čevlje
4. Skačemo le v Super Jump protizdrsnih nogavicah za skakanje.
5. Upoštevamo pravila obnašanja in skakanja izobešena v trampolin parku Super Jump GIB.
6. V objekt ne hodimo pod vplivom alkohola.
7. Vodo nosimo v plastenkah in ne v kozarcih.
8. Pazimo na varnost sebe in ostalih članov.
9. Upoštevamo hišni red, kateri je obešen na vidnem mestu v recepciji in napise po objektu.

V primeru, da uporabnik ne upošteva pravil, mu lahko ponudnik prepove vstop. V tem primeru uporabnik ni upravičen do povrnitve deleža ali celotne karte katero je kupil in mu je ob prepovedi še veljala. Uporabniki se morajo v lastni pobudi seznaniti z načini vadbe, možnimi poškodbami in posledicami za zdravje ter vadijo popolnoma na lastno odgovornost. Ponudnik ni dolžan uporabnikom zagotoviti usposabljanje za vadbo. V primeru poškodbe oz. drugimi zdravstvenimi zapleti se uporabnik odpoveduje vsakršnim odškodninskim zahtevkov do podjetja ŠD GIB oz. drugim povezanim osebam. Uporabnik soglaša, da je objekt pod video nadzorom.

NAČINI PLAČILA, POSTOPEK NAKUPA IN VARNOST

Na spletni strani www.gib-sport.com je mogoče plačilo s kreditnimi karticami. Uporabnik izbira med tem ali karto kupuje zase, ali jo želi komu podariti. V primeru da karto podarja, vnese še ime in priimek obdarjenca.
V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato kupi karto, karte pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), ponudnik ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.
Do podatkov o plačilni kartici kupca ponudnik nima dostopa oz. vpogleda. Nov sistem spletnega plačevanja omogoča, da se podatki o plačilni kartici vnašajo izključno na varnih straneh banke. V primeru izbire plačila s plačilnimi karticami je tako kupec preusmerjen na varne spletne strani, ki jih upravlja procesni center PayWiser in banka s katero ima ponudnik / procesni center sklenjeno pogodbo o sprejemu kartic. Verified by Visa in MasterCard SecureCode1 omogočata, da lahko z uporabo plačilne kartice kupec vsak spletni nakup dodatno zaščiti z uporabo varnostnih protokolov sistema 3Dsecure (podprto a ne nujno v veljavi).

DOSTAVA

Dostava izdelkov po ceniku Pošte Slovenije (2,99 € do 2kg). Dostava v treh delovnih dneh.

REKLAMACIJE

Ponudnik ni odgovoren za morebitne nepravilnosti posamezne storitve, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev. Za vse morebitne pritožbe in reklamacije, ki bi lahko nastale, ko kupec koristi karto pri ponudniku, se kupec takoj in na mestu samem obrne na ponudnika. V kolikor kupec ne uredi pritožbe pri ponudniku storitev, se lahko v roku 14 dni obrne na e-mail naslov trgovca info@gib-sport.com. V primeru, ko je reklamacija utemeljena in se napaka ne odpravi v razumskem roku, se kupcu, na njegovo željo, povrne sorazmerni delež denarja od nakupa karte. Utemeljenost pritožb ugotavlja uprava ŠD GIB v reklamacijskem roku 8 dni. Kupcu v tem roku posreduje pisni ali ustni odgovor.

ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od nakupa sporoči odstop od pogodbe po 43. č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti z dnem nakupa karte. Kupec lahko odstopi od pogodbe v primeru, da karte še ni koristil.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje opravi vračilo prejetega plačila ali izstavi dobropis za druge storitve najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in prejetega TRR kupca. Za vračilo prejetih plačil ponudnik uporabi kupčev TRR. V te namene mu mora kupec, posredovati podatke o le-tem najkasneje 8 dni po pozivu ponudnika, ponudnik pa se zavezuje, da jih bo obravnaval po predpisih o varovanju podatkov. V kolikor kupec ne posreduje zahtevanih podatkov v roku, mu ponudnik ni dolžan vrniti denarja.

Kupec po preteku 14 dnevnega roka oz. če je storitev že vsaj enkrat koristil, ne more odstopiti od pogodbe. Lahko pa se kupec in ponudnik sporazumno dogovorita tudi drugače.

Vse odstope od pogodb obravnava ponudnik preko elektronske pošte info@gib-sport.com. Za veljavne štejejo zgolj tiste, ki so poslane na zgornji elektronski naslov, obravnavane so v roku 8 dni. Postopek obravnave je zaupen, ŠD GIB je dolžan varovati podatke kupca in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo kupca.

PIŠKOTKI

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Spletna stran www.gib-sport.com uporablja piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Piškotki ne vsebujejo nobenih dejanskih podatkov o uporabniku. Če obiščete naše spletno mesto in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati piškotke za zbiranje analitičnih podatkov.